PORTFOLIO
RESTAURANT

งานตกแต่งร้านอาหาร จะต้องคำนึงถึง Concept ของสถานที่ มีรายละเอียดการ- ตกแต่งที่ต้องผสมผสานกลมกลืนกันทั้ง งานม่าน งานบุเก้าอี้ และของตกแต่ง WTS จึงคัดสรรสินค้าที่ตอบสนองต่อทุกงานดีไซน์ และทนทานต่อการใช้งาน
OUR REFERENCE