PORTFOLIO
HOTEL

กลุ่มลูกค้าโรงแรมเน้นการตกแต่งที่มีความ- หรูหรา สวยงาม แปลกตา การบริการของ WTS จึงเน้นการนำเสนอสินค้าที่ตอบสนอง ทุกสไตล์การตกแต่ง ที่มีคุณภาพทนทานต่อ การใช้งาน รวมทั้งคุณสมบัติเฉพาะ เช่น การกันน้ำ กันลามไฟ ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ
OUR REFERENCE